Privacy statement

Wie zijn wij?

Teeuwen Verzekeringen is een financieel dienstverlener en heeft als kernactiviteit het adviseren- en bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij persoonsgegevens.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt Teeuwen Verzekeringen bereiken:

Telefoon

071 514 9967

E-mail

informatie@teeuwenverzekeringen.nl

Website

www.teeuwenverzekeringen.nl

Adres

De Sitterlaan 89

 

Waarom dit statement?

Teeuwen Verzekeringen is verantwoordelijk om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van de privacyregelgeving. Voor de klanten van Teeuwen Verzekeringen is het belangrijk te weten welke soort gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van deze gegevens. 
In dit Privacy-statement informeren wij u hierover.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • Gegevens ingediende claims/ claimhistorie;

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt om o.a. de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van de relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van het klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor de verwerking van gegevens

3.1 De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens zijn:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen    aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Hierbij wordt steeds de afweging gemaakt tussen uw belangen en de belangen van Teeuwen Verzekeringen*.

*   De belangen van Teeuwen Verzekeringen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

4.2 Als de relatie of overeenkomst met u eindigt, dan worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact opnemen Teeuwen Verzekeringen.

5.2 Dat ook voor de volgende onderwerpen:

 • worden uw persoonsgegevens verwerkt;
 • de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • inzage in de verwerkte persoonsgegevens;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek; 
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

!   Let op: het kan zijn dat Teeuwen Verzekeringen niet in alle gevallen aan uw verzoek kan voldoen. Vanzelfsprekend zullen wij dit gemotiveerd uitleggen en toelichten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Teeuwen Verzekeringen heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden. Teeuwen Verzekeringen mag dit wel doen als u hier toestemming voor heeft gegeven. Andere (rechts)gronden om uw persoonsgegevens te delen zijn:

 • wettelijke verplichting;
 • een rechterlijke uitspraak;
 • indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van de bedrijfsvoering en afhankelijk van de dienstverlening aan u, worden uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen verstrekt:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder zeggenschap en verantwoordelijkheid van Teeuwen Verzekeringen verwerken. Dit betreft onder andere – maar niet limitatief - de IT-dienstverlener, het marketingbureau;

7.3 Externe partijen die persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Teeuwen Verzekeringen verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die Teeuwen Verzekeringen met hen heeft afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

8. Wijzigingen van privacy statement

8.1 Het kan voor komen dat Teeuwen Verzekeringen het Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website van Teeuwen Verzekeringen treft u het meest actuele Privacy statement aan.

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan contact op met Teeuwen Verzekeringen.

9.2 Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stel ons gerust uw vraag